Zespół pedagogiczno-psychologiczny
p. Renata Królak opieka nad klasami integracyjnymi III i IIm
p. Hanna Skiba opieka nad klasami II bez IIm
p. Sylwia Diłanian opieka nad klasami III bez klas integracyjnych
p. Anna Zarychta-Krawczyk opieka nad klasami I
p. Ewa Milewska opieka psychologiczna nad wszystkimi uczniami
p. Grażyna Piasecka socjoterapia


Dyżury pedagogów


Opieka pedagogiczna i psychologiczna w Gimnazjum Nr 123
2010/2011
  Renata Królak Hanna Skiba Anna Zarychta-Krawczyk Sylwia Diłanian Ewa Milewska Grażyna Piasecka
  Opieka nad klasami integracyjnymi b/2f Opieka nad klasami III Opieka nad klasami II +2f Opieka nad klasami I Opieka psychologiczna nad wszystkimi uczniami Socjoterapia
Poniedziałek 13:00-18:00 8:00-12:00 14:00-18:00 9:00-12:00 11:00-15:00 12:00-15:00
Wtorek 9:00-13:00 8:00-11:00 9:00-13:00 10:30-13:30 11:00-15:30 8:00-12:00
Środa 9:00-14:00 8:00-12:00 9:00-12:00 9:00-13:00 13:30-18:00 14:00-17:00
Czwartek 11:00-15:00 14:00-18:00 8:30-13:30 9:00-14:00 10:00-14:00 8:00-14:00
Piątek 8:00-12:00 8:00-13:00 10:00-14:00 11:00-18:00 10:00-13:00 8:00-12:00

Psycholog szkolny P. Ewa Milewska udziela również pomocy uczniom i rodzicom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu, a także w planowaniu kariery życiowej.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Cele pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

Zakres pracy psychologa szkolnego

 1. Diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia oraz wspieranie jego mocnych stron:
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole:
 3. Określanie, prowadzenie oraz organizowanie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania:
 5. Wspieranie wychowawców i innych nauczycieli w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.
 6. Zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kształcenia i zawodu:
 7. Monitorowanie działań szkoły związanych z organizacją i przebiegiem egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres pracy pedagoga szkolnego

 1. Planowanie i realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych z uczniami w danym roku szkolnym:
 2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole:
 3. Udzielanie uczniom - zwłaszcza sprawiającym kłopoty wychowawcze - indywidualnej pomocy i wsparcia pedagogicznego:
 4. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie diagnozy uczniów i planowania oddziaływań na zaburzone sfery funkcjonowania.
 5. Prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach:
 6. Stała współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów.
 7. Prowadzenie pogadanek dla rodziców w ramach " Akademii Rodziców".
 8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - diagnoza i terapia uczniów.
 9. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Inne obowiązki pedagogów i psychologa w roku szkolnym 2007/2008